Castle Hill Community Primary School
01303 251583

Parents Translation Tool

Translation Tool

(converts English to any language)

For accessibility purposes we have included a tool for you to be able to translate this complete website into the language of your choice.

Follow the simple steps on this page:

Click on this icon to navigate to the translation tool website.

Follow the simple steps on this page:

Click on this icon to navigate to the translation tool website.

Follow the simple steps below:

 1. Fill in the target language required, i.e. Polish
 2. Fill in this website address: www.castlehill.kent.sch.uk
 3. Click the Translate button
 4. Your complete translated version of this website will appear!

Preklad Tool (Slovak)

Na účely uľahčenia prístupu sme zahrnuli nástroj pre vás byť schopný preložiť tento kompletné webové stránky do jazyka podľa vášho výberu.

Postupujte podľa jednoduchých krokov na tejto stránke:

Kliknite na túto ikonu

prejdite na webové stránky prekladový nástroj.

Postupujte podľa jednoduchých krokov nižšie:

 1. Vyplňte v požadovanom cieľovom jazyku, tj poľský
 2. Vyplňte tento adresu webovej stránky: www.castlehill.kent.sch.uk
 3. Kliknite na tlačidlo Prekladač
 4. Váš kompletný preložená verzia tejto webovej stránky sa objaví!

Narzędzie tłumaczenie (Polish)

Dla celów dostępności mamy włączone narzędzie, aby być w stanie  przetłumaczyć to kompletną stronę na język do wyboru.

Postępuj zgodnie ze wskazówkami na tej stronie:

Kliknij tę ikonę,

aby przejść do strona narzędziem do tłumaczenia.

Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 1. Wypełnić w języku docelowym, czyli polskiego wymagane
 2. Wypełnij ten adres strony internetowej: www.castlehill.kent.sch.uk
 3. Kliknij przetłumacz
 4. Kompletnym przetłumaczona wersja tej stronie pojawi się!